სამუსიკო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაცია

სამუსიკო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამამ აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა.