მიღება

მუსიკის საუნივერსიტეტო სწავლების სამი საფეხურის პროგრამებზე მიღების დეტალებისთვის იხილეთ ცალკეული საფეხურის პროგრამებზე მიღების პირობები.